Regulamin sklepu internetowego

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady składania i realizacji zamówień na Towary z asortymentu Sprzedawcy przez Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej www.sklep-woodgroup.com.pl, której administratorem jest Sprzedawca, prowadzący za jej pośrednictwem sprzedaż Towarów i ich promocję.

 3. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem https://sklep-woodgroup.com.pl/regulamin-sklepu nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji Regulaminu, tj. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

 5. Sprzedawca w ramach Sklepu internetowego umożliwia: (i) zapoznanie się ofertą Sprzedawcy, (ii) sprzedaż Towarów z asortymentu Sprzedawcy, a także (iii) rejestrację i prowadzenie Konta Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. „Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć Woodgroup sp. z o.o. adres Wielka Słońca ul. Jasna 2, 83-120 Subkowy, numer NIP: 593 260 91 79, numer REGON: 368122206, e-mail sklep@woodgroup.com.pl - która prowadzi Sklep Internetowy i za jego pośrednictwem dokonuje m.in. sprzedaży Towarów;

  2. „Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawcę Konta Klienta;

  3. „Konsumencie” - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającego ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonującego zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;

  4. Sprzedaży hurtowej – należy przez to rozumieć działalność polegającą na odsprzedaży zakupionych towarów we własnym imieniu, zwykle nieostatecznym odbiorcom.

  5. „Stronach” – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;

  6. „Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

  7. „Sklepie Internetowym” – należy przez to rozumieć platformę internetową www.sklep-woodgroup.com.pl administrowaną przez Sprzedawcę, dostępną on-line poprzez witrynę www.sklep-woodgroup.com.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu Towarów;

  8. „Systemie Teleinformatycznym” - należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);

  9. Towarze” - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą prezentowaną przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży. Zdjęcia  Towarów mają charakter poglądowy; oznacza to, że Towary na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się ich rzeczywistego wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego Klienta (np. nasycenie kolorów, proporcje);

  10. „Koncie Klienta”< – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient korzysta z dostępu do Sklepu Internetowego oraz ma możliwość między innymi składania Zamówień w sposób uproszczony;

  11. Koszyku – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu internetowego, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd danych Zamówienia oraz jego modyfikację;

  12. „Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

  13. Adresie e-mail – należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia lub procedury zakładania Konta Klienta lub zmieniony na późniejszym etapie;

  14. „Cenie” – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie PLN, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Cena nie uwzględnia kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, a także od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawany jest przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towaru wraz z innymi kosztami, w tym kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;

  15. „Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

  16. „Administratorze Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

  17. „Regulaminie” - należy przez to rozumieć niniejszy dokument;

  18. „RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);

  19. „Zamówieniu” - należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość zamawianych Towarów; rodzaj dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

  20. „Formularz zamówienia”: formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności.

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 2. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca nie prowadzi Sprzedaży hurtowej. W przypadku chęci zakupu Towarów w ilości hurtowej Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą email wysyłając zapytanie na Adres Elektroniczny Sprzedawcy: sklep@woodgroup.com.pl Jeśli z treści składanego Zamówienia poprzez Sklep internetowy będzie wynikać, iż zamówienie ma charakter Zamówienia hurtowego, Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji takiego Zamówienia informując o tym Klienta poprzez stosowny komunikat w Sklepie internetowym lub kontaktując się z Klientem w tym przedmiocie.

 3. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 4. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z tym, że Towary są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja złożonego na nie Zamówienia..

 5. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, która zasięgiem obejmuje terytorium Polski. Fakt udzielenia gwarancji i cza jej trwania, o ile dotyczą wskazane są w opisie Towaru. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych Towarów do oferty, usuwania Towarów z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji, a także zmiany Cen Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, jednakże cena Towaru obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje wiążąca dla Stron. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.

 7. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:

  1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,

  2. połączenia z siecią Internet;

  3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

  4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)

 8. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy jest dostępny dla Klienta w okresie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

 9. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

§4 KONTO KLIENTA

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień, nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści są składane podczas rejestracji Konta Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i warunkującą ukończenie procesu rejestracji i założenia Konta Klienta.

 2. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażając zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Podczas rejestracji i zakładania Konta Klient wprowadza ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Wymogi, co do treści hasła przekazywane są Klientowi podczas zakładania (rejestracji) Konta Klienta. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.

 5. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie Internetowym;

  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;

  3. zaakceptować Regulamin.

 6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe.

 7. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres E- mail, którego podanie jest konieczne, wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych w profilu Moje Konto.

 8. Logowanie na Konto Klienta odbywa się przez podanie Loginu (Adres e-mail lub [__] ) i hasła ustanowionego podczas rejestracji względnie następczo zmienionego przez Klienta.

 9. Sprzedawca może odmówić przyjęcie rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.

§5 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez Konta Klienta poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu Zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 3. Celem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje wybrane przez siebie Towary do Koszyka dokonując wyboru rodzaju i liczby Towarów oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” oraz podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub jemu równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednie zapoznanie się treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień przez Klienta przez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach zamawianych Towarów, łącznym koszcie Zamówienia, czyli Cenie za wybrany Towar, koszcie dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obciążają w związku z Zamówieniem.

 4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów objętych przedmiotem Zamówienia.

 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres e- mail informację w przedmiocie przyjęcia Zamówienia do realizacji – „Potwierdzenie zamówienia”. Potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży w zakresie potwierdzonym przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu zamówienia.

 6. Wiążąca dla Stron i ostateczna jest Cena podana w Koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

 7. Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Towary są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej ilości. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionych Towarów lub brak ich dostępności w odpowiedniej ilości Zamówienie zostanie wykonane w odpowiedniej części. O ograniczeniach, o których mowa w ramach tego postanowienia Klient jest informowany w procesie składania Zamówienia, a ostatecznie umowa sprzedaży dochodzi do skutku między Stronami w zakresie wskazanym w Potwierdzeniu zmaówienia.

 8. Za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić:

  1. gotówką przy odbiorze - w przypadku dostawy Towarów przy pomocy kuriera lub odbiorze Towarów osobiście przez Klienta, albo

  2. z góry – przelewem tradycyjnym na rachunek płatniczy Sprzedawcy nr Numer konta bankowego Administratora 82114020040000370277077783, albo

  3. przy pomocy płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych.

 9. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

 10. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze Sklepu Internetowego, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.

 11. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę droga elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.

 12. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że inaczej zastrzeżono w opisie danego Towaru.

 13. Składając Zamówienie Klient dokonuje wyboru w zakresie sposobu dostawy Towaru. Towar może zostać Klientowi dostarczony:

  1. za pomocą firmy kurierskiej,

  2. za pomocą Poczty Polskiej,

  3. za pomocą paczkomatu,

  4. poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w placówce Sprzedawcy.

  5. w inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 14. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towarów przy użyciu określonej metody dostawy.

 15. Odbierając przesyłkę z Towarem Klient powinien sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca się, aby w obecności osoby wydającej Towary Klient sporządził protokół szkody. Klient powinien niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy protokół szkody wraz ewentualną reklamacją.

 16. Sprzedawca zastrzega maksymalny czas realizacji Zamówienia wynoszący 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Klient może anulować Zamówienie poprzez przesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o anulowaniu Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.

 17. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.

§6 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PROWADZENIA KONTA KLIENTA

 1. Niniejszy rozdział nie dotyczy Umów Sprzedaży, lecz ma zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

 2. Klient ma możliwość w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu usunąć Konto Klienta w panelu Moje Konto, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną.. Sprzedawca dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na Adres e-mail wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

 3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną w każdym czasie z ważnych przyczyn za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na Adres e-mail wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej Sprzedawca usunie wszystkie dane, za wyjątkiem niezbędnych do obsługi procesu reklamacji i ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z wykonanych Zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia wynikających z Ordynacji podatkowej.

 5. Umowa o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną wygasa w razie:

  1. Śmierci albo likwidacji Klienta;

  2. Likwidacji Sprzedawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca, jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

 2. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Sprzedawcę technologii dostępne są w Polityce cookies dostępnej https://sklep-woodgroup.com.pl/polityka-cookies

 3. Regulacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej https://sklep-woodgroup.com.pl/polityka-prywatnosci.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

 2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta.

 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;

  2. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;

  3. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.

 4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta niebędącego Konsumentem, a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument jest uprawiony do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

  1. od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

  2. w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub jej części;

  3. w przypadku, gdy Umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  4. dla pozostałych przypadków - od daty zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu, pisemnie listem zwykłym lub poleconym, na adres wskazany w § 1 ust. 1 a) Regulaminu lub na Adres Elektroniczny sklep@woodgroup.com.pl (preferowana opcja).

 4. Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na podany Adres e-mail.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Nazwa Sprzedawcy: Woodgroup sp. z o.o.

Adres Sprzedawcy: Wielka Słońca , ul. Jasna 2 83-120 Subkowy

e-mail Sprzedawcy: sklep@woodgroup.com.pl

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Towarów: ____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ____________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ____________________________________________

Adres Konsumenta/-ów: ____________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________

Data: ___________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

 2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której Konsument odstępuje, w szczególności Cenę Towaru oraz koszt dostawy z uwzględnieniem postanowień 8 – 9 i z zastrzeżeniem postanowienia ust. 10 poniżej.

 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i Konsument nie uzgodnią inaczej.

 4. Konsument, który odstąpił od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarem przed jego upływem. Zwracany Towar powinien zachować stan niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cech i funkcjonowania. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za Towar do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży: (i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (ii) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym § 9, przysługują również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10 WADY TOWARU. REKLAMACJE.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

 2. Reklamacje Towarów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem art. 5564oraz 5565 kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy dany Towar jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.

 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary. Towary prezentowane w Sklepie internetowym mogą natomiast być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania, a także sposób zgłoszenia reklamacji opartej na gwarancji są podane, o ile gwarancja została udzielona na dany Towar, w oświadczeniu gwarancyjnym dołączonym do Towaru w Sklepie internetowym.

 4. W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotyczącą Towaru opartą na rękojmi ma prawo żądać obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany wadliwego Towaru na nowy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Towaru z wadą, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru z wadą na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Towaru z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru, który wady nie posiada. Odstąpienie od umowy jest niedopuszczalne, jeśli wada Towaru jest nieistotna. Niniejsze uprawnienia przysługują również Klientowi będącemu osobą fizyczną zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Klient może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, w tym wadami Towaru, lub świadczeniem usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie w dowolnej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Sprzedawcy sklep@woodgroup.com.pl lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy, Woodgroup sp. z o.o. Wielka Słońca ul .Jasna 2 83-120 Subkowy

 6. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:

  1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, Adres e-mail);

  2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;

  3. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;

  4. Dowód zakupu, jeśli reklamacja dotyczy zamówionego Towaru.

 7. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących wad Towarów, za wyjątkiem drewna konstrukcyjnego, elewacyjnego i tarasowego, którego łączna masa przekracza 3 m3, Klient ma obowiązek dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. W wypadku Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 8. Reklamacje dotyczące drewna konstrukcyjnego, elewacyjnego i tarasowego, którego łączna masa przekracza 3 m3 rozpatrywane są w miejscu dostawy lub za pośrednictwem uzgodnionych przez Strony narzędzi teleinformatycznych.

 9. Na produkty (Towary) konstrukcyjne, elewacyjne i tarasowe z drewna Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w umowach z Klientami niebędącymi Konsumentami ze względu na brak wpływu Sprzedawcy na takie czynniki jak warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, nieodpowiednie składowanie, nieodpowiedni montaż, sposób konserwacji itp. Pocięcie drewna na żądanie klienta przez Sprzedawcę w celach transportowych jest równoznaczne z tym, że Klient zaakceptował Towar pod względem jakościowym, a jakość przecięcia nie jest podstawą do reklamacji.

 10. Reklamowane drewno (drewno konstrukcyjne, elewacyjne i tarasowe) musi pozostać w stanie nienaruszonym tj. do momentu rozpatrzenia reklamacji nie może zostać przetworzone (np. pocięte, pomalowane, zamontowane).

 11. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.

 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca.

 13. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na dres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje ze skutkiem od 24.10.2022

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany. Zmiana REGULAMINU następuje przez udostępnienie zmienionego tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego w zakładce Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje przez komunikat na stronie Sklepu internetowego z podaniem informacji, o dniu wejścia w życie Regulaminu w zmienionym brzmieniu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.

 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie https://sklep-woodgroup.com.pl/regulamin-sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.

 4. Regulamin podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy polskiego prawa materialnego.

 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy sprzedaży Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu w terminie 60 dni od daty zgłoszenia roszczenia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich w szczególności:

  1. stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej

  2. postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;

  3. bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

  4. platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 7. Z elementów strony internetowej www.sklep-woodgroup.com.pl wolno korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 8. Nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie powoduje jego nieważności, a w miejsce nieważnego postanowienia stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

 • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło